آیا آمریکایی ها در درک چگونه به شدت آنها در حال انجام است ؟

Homeریل پولایسیآیا آمریکایی ها در درک چگونه به شدت آنها در حال انجام است ؟
آهنگ پیشواز همراه اول